Izaera Pertsonaleko Datuen Babesa- Protección de Datos

Datu babesa

“Mezu hau eta, atxikituta dituen dokumentuak, kasua izanez gero, konfidentzialak dira. Beraz, zuretzako ez bada, jakinarazi diezaguzu eta bere kopiarik ez egin edota beste hartzaile bati ez helaraztea eskatzen dizugu. Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren xedera, harreman honetan dauden izaera pertsonaleko datuak Urtxintxak duen fitxategi misto batean daudela jakinarazten dizugu, helburu administrativo eta komertzialentzako. Atzipen, zuzenketa, deuseztapen eta kontrakotasun eskubideak gauzatu nahi izanez gero, zuzendu idatziz, eta araudiak agintzen duen bezala NAN-aren fotokopia erantsiz, Mundaiz Bidea 8 — 2ºE, 20012 Donostia (Gipuzkoa) helbidera.”

Protección de datos

“Este mensaje y los documentos que en su caso consten como anexos, son confidenciales. Así pues, si lo reciben por error, les solicitamos nos lo comuniquen y se abstengan de realizar copias del mismo o entregarlo a otro destinatario. A los efectos de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos de carácter personal que figuran en esta comunicación están incluidos, para finalidad administrativa y comercial, en un fichero mixto cuyo responsable es Urtxintxa. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, diríjanse por escrito, e incorporando fotocopia de DNI como establece la normativa, a la dirección Paseo Mundaiz Nº 8 — 2º E, CP: 20012 Donostia — San Sebastián (Guipúzcoa)”.